SEPTEMBER 29, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome & Thông Báo – Announcement: MSQQN
                Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 100:1-5
                                  Call To Worship: Psalms 100:1-5

TC 238 “Trông Mông Thiên Ân”  –  TC 245 “Như Ý Cha”
TC 359 “Lời Cha”  

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation.........................................................Mục Sư
Kinh Thánh Đối Đáp: Sáng-Thế-Ký 25:19-28................................Tim Huỳnh  
Scripture Reading: .................................................................Genesis 25:19-28
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi........................................Cô Giao Trương
Sứ Điệp: “Sinh Ra Để Chạy”................................Mục Sư Nguyễn Nhân Tâm
Message: “Born to Run”.....................................Rev. Timothy Tam N. Nguyen                               
Tôn Vinh Chúa BTC “Hướng Tâm Lên”..............................................Song Ca
Dâng Hiến – Offering: TC 215“Cung Hiến Cuộc Đời”...................Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư   

*Câu Gốc: “Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”  
                                                                                      (Ê-Phê-Sô 4:32)   
                            
                
             
          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     *Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Tim Huỳnh
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Bà Nga Nguyễn & Bà Huế William  
*Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Henry Phùng & Ô. Danny Nguyễn
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn

 

 *Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa & CTVMV Quang Lê, xin gọi:
                          Ông Danny Nguyễn: (512)-626-6830
                          Bà Nga Nguyễn: (512)-799-5661