SEPTEMBER 30, 2018

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

   Chào Mừng–Welcome

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 84: 9-12  MSQN Huỳnh Văn Linh

Call To Worship:  Psalm 84; 9-12

 

- TC 496 “Bên Cha”-TC 465 “Trong Giây Phút Nầy”

– TC 475 “Thi Thiên 86”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation............................................MSQN Huỳnh Văn Linh

Kinh Thánh Đối Đáp: Rô-ma 12:1-8 . . . ……... …………... ................Ông Quang Lê

Scripture Reading:    Romans 12:1-8

Instrument Playing:…………………………………………………….Eric & Lana Ly

Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi.................................................... Cô Giao Trương

Sứ Điệp “Dùng Ơn Chúa Ban . …........................................MSQN. Huỳnh Văn Linh Message: Use Your Spiritual Gift                                

Tôn Vinh Chúa TC  “Ngài  Là Ai?” ....................................................................Tốp Ca Dâng Hiến – Offering TC 234  “Tận Hiến Cho Chúa”…….……........……. Hội Chúng

TC 03 “ Tôn Vinh Chân Thần ”..................................................................... Hội Chúng

Cầu Nguyện Kết Thúc- Closing Pray……………….…...........MSQN Huỳnh Văn Linh

 

Suy Gẫm

thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.”    

Rô-ma 12:5

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Ông Quang Lê

Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng- Tuấn Nguyễn- Thiên Tài- Uyên Đoàn- Eric Lý

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ông Du Nguyễn- Ông Hùng Trần

Ban Dâng Hiến – Offering: Anh Tài Lý- Anh Dũng Trịnh

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Jennie Thúy Lê - Cô Tracy Trương

 

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:

Ông  Quang L ê  (512) 300-5432

          Ông  Hiệp Trần : (330) 752-3219