SEPTEMBER 7, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – Lê Văn Quang
­­­Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 121:1-8
 
Call To Worship: Psalms 121:1-8
 Đến Theo Chúa (TC 224) – Gần Lòng Từ Ái (TC 240)  –
Jêsus Yêu Mến Tôi (TC 191)
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐ. Trần Ngọc Hòa
  Đọc Kinh Thánh: Sáng thế ký 6:1-10 (Cựu Ước tr. 5)  . . . . . . . ....Thai Huynh
  Scripture Reading: Genesis 6:1-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dan Le
  Tiệc Thánh – Communion Service TC 370 . . . . . . .MS Phan Phụng Hưng  
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Julie Ly
  Tôn Vinh Chúa TC 311 “Quê Hương Thiên Quốc” . . . . . . . . . . ..Hội Chúng
  Sứ Điệp: “Nê-phi-lim hay Nô-ê?” . . . . . . . . . . . . . .MS Phan Phụng Hưng
  Message: “Nephilim or Noah?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Hung Phan
  Dâng Hiến – Offering TC 233 Dâng Điều Tốt Nhất  . . . . . . . .. Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!)
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tim Huynh
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . ...Hội Chúng Đứng
  Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS Phan Phụng Hưng
 
Suy Gẫm: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, 
thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. (I Giăng 2:15)
 
 Hướng Dẫn CT – MC:         Dan Le – Thai Huynh
 Ban Âm Nhạc – Music:        Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                            Trần Nghiệm – Thiên Tài
 Ban Tiếp Tân – Ushers:       Samuel Tran Jacob
 Ban Dâng Hiến – Offering:  Billy – Frank 
 Giúp Giờ Thiếu Nhi:             Julie Ly
 Ban Tiệc Thánh:                   T.Đ Trần Ngọc Hòa – Ô. Nguyễn Xuân Hoàng
                                               Ô. Trần Hùng  –  Ô. Tim Huynh
 

Sáng thế ký 6:1-10,  Kinh thánh Bản Truyền Thống, Cựu Ưc trang 5.