SEPTEMBER 9, 2018

LễThờPhượngChúa – Worship The Lord

ChàoMừng–Welcome

Lời Mời Thờ Phượng:Ê-sai  11:2-5-MSQN Huỳnh Văn Linh

Call To Worship:  Isaiah 11: 2-5

 

TC156 “Bước Với Chúa Yêu Thương” – TC 269 “Đi Đường Ngài”

- TC 496 “Bên Cha”

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation............................................MSQN Huỳnh Văn Linh

KinhThánh Đối Đáp:Rô- ma 8: 1-11. . . ...…………. .......….………...Chị Julie Lợi

Scripture Reading: Romans 8: 1-11

CầuNguyện Cho CácEmThiếuNhi....................................................Cô Giao Trương

Sứ Điệp “Niềm Tin Thiếu Chúa Thánh Linh . ….................MSQN. Huỳnh Văn LinhMessage:   When Belief  without  Holy Spirit”

Tôn Vinh Chúa TC #155Tay Chúa Nắm Tôi . . . . . . . . . . . . . . . …….... . Ban Hát Dẫn DângHiến – Offering TC 221“Dâng Chúa Thủy Chung”..……………….Hội Chúng

TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”..................................................................... HộiChúng

Cầu Nguyện Kết Thúc- Closing Pray……………….…...........MSQN Huỳnh Văn Linh

 

Suy Gẫm

Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an;

Rô -ma 8: 6

 

 

HướngDẫn CT – MC: ChịJulie Lợi

Ban ÂmNhạc – Music:LêHoàng- TuấnNguyễn- ThiênTài- Uyên Đoàn-Eric Lý

Ban Tiếp Tân – Ushers:Lan Anh- Thy Nguyễn

Ban DângHiến – Offering:Hồng Nguyễn- Giao Trương

GiúpGiờThiếuNhi: Cô Jennie Thúy Lê- Cô Trang Nguyễn