Tình Yêu- Sự Thật- Sợ Hải_ MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm:
           “Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.”
                                          ( 1 Giăng 4:18 )                                                                                 

Tags: