Tấm Lòng Phục Vụ_MS Nguyễn Nhân Tâm

Suy Gẫm:
            “Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu?”
                                     (Giăng 6:9)   
               

Tags: