Thăm Viếng- Đưa Đường_ MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm:
     “. . .Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi. Để soi những  kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an."
                                                                    ( Lu-ca 1: 78b-79 )

Tags: