Thập Giá & Kết Quả_ MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm:
              “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.”
                                                                     ( Giăng 12: 24)                                                                          

Tags: