Thập Giá & Theo Chúa _ MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm:
            “ Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.”
                                  (Mark 8:34)

Tags: