Thập Tự Giá - Gạch Nối_ MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm:
             “và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.”
                                                              ( Côlôse 1:20)                                                                                     

Tags: