Trường Chúa Nhật

   " Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi,hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong : vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. " ( Giô-Suê 1:8 )

            Những ngày đầu thành lập Hội Thánh, đã có những nhóm đôi ba người cùng nhau học Kinh thánh. Chúa đã sử dụng những tôi tớ, con dân Ngài có lòng nhiệt thành duy trì các buổi học Kinh thánh,như Chúa Jesus có phán : " Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời " ( Ma-thi-ơ 4:4 )
            Cho đến năm 2008, Chúa dấy lên những tấm lòng khao khát hầu việc Chúa, Ngài đã chạm đến lòng anh chị em trong Hội thánh và Trường Chúa Nhật đã được hoàn chỉnh với 3 lớp : Lớp Thanh Niên, lớp Thiếu Niên và lớp Niềm Tin Căn Bản.
             Năm kế tiếp 2009,Hội Thánh Austin được Chúa thêm sức, Trường Chúa Nhật phát triển thêm  có tất cả 9 lớp : Phụ Nữ I, Phụ Nữ II, Nam Giới, Thanh Niên Việt Ngữ, Thanh Niên Anh Ngữ, Thiếu Niên, Thiếu Nhi, Ấu Nhi và Niềm Tin Căn Bản. Số học viên tham dự gần 50 người, giáo viên phụ trách hướng dẫn là 9 người. Ban Chấp hành trường Chúa Nhật gồm Trưởng ban, Phó ban và Thủ Quỹ ,với sự cộng tác của một vị Cố vấn là Bà Truyền Đạo Trương Ân Huệ ( Quả Phụ Mục sư Nguyễn Kiên Trinh )
              Năm 2010,Trường Chúa Nhật lần đầu tiên tổ chức Chương trình Thánh Kinh Mùa Hè cho các em trong và ngoài Hội Thánh,cho các lứa tuổi Ấu nhi, Thiếu nhi, Thiếu Niên. Tạ ơn Chúa,Ngài đã cho các anh chị em có tấm lòng sốt sắng đóng góp cho chương trình này với số giáo viên và phụ giáo lên đến 6 người  chưa kể đến những anh chị em trong ban tổ chức phụ trách sắp xếp, ẩm thực, hình ảnh...Sau 5 ngày học tập, chương trình Thánh Kinh Mùa Hè kết thúc tốt đẹp.
               Từ khởi điểm đó cho đến nay, Ơn phước Chúa ban cho; Trường Chúa  Nhật hằng năm tổ chức Lớp Thánh Kinh Mùa Hè với sự cộng tác của các Ban Thanh Niên, English Ministry, Nam giới, Phụ Nữ...Càng ngày càng phát triển thêm lên.
                Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi tiếp tục xử dụng các giáo viên và ban Chấp hành Trường Chúa Nhật,thúc dục những tấm lòng khao khát học Lời Chúa và nóng cháy hầu việc Ngài. Amen