Với Chúa Hằng Sống_ TĐPT Trần Ngọc Hòa

Suy Gẫm:
               “ Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Jêsus đến gần cùng đi đường với họ. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được..”
                            ( Luca 24:15-16)                                                                                 

Tags: