Xây Trên Vầng Đá_ MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm: 
               “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.”
                                                                      ( Ma-thi-ơ 7: 24-25 )

Tags: