Thờ Phượng

JULY 19, 2020

SỨ ĐIỆP:
             " ĐỨNG DẬY VÀ TIẾP TỤC "
                                             MS HUỲNH VĂN LINH

JULY 12, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " ÁNH SÁNG VÀ TÌNH YÊU "
                                          MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JULY 05, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " MẪU MỰC TỐI THƯỢNG "
                                     MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 28, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " CHỌN ĐỂ NGỢI KHEN "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 21, 2020 ( FATHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP:
           " YÊU 60% Và TRÁCH NHIỆM "
                                            MS HUỲNH VĂN LINH

Pages