Thờ Phượng

FEBRUARY 10, 2019

SỨ ĐIÊP:
              " CAO CẢ & BAO LA "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 3, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " QUYỀN TRONG HUYẾT "
                                               MSQN HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 27, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " ĐẤNG HẰNG CẦU THAY "
                                             MSQN HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 20, 2019

SỨ ĐIỆP :
               "  VÌ CHÚA KHÔNG LÌA BỎ "
                                                    MSQN HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 13, 2019

SỨ ĐIỆP:
             " CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐẦY ĐỦ "
                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages